fbpx
Skip to main content

Vejledning til høringssvar

Dit høringssvar
Overskrift: Bemærkninger til Grønt Danmarkskort Frederikssund kommune – idefase december 2020

1. skridt: Beskriv din ejendom
Beskriv kort din ejendom, altså f.eks. hvor stor den er, hvordan arealerne anvendes og bedriften er opbygget (fx: der drives planteproduktion, arealet er bortforpagtet; eller: jeg driver jorden med planteavl og har en griseproduktion; eller: gården har specialiseret sig på …).

2. skridt: Udpegningerne i forhold til din ejendom
Du kan evt. beskrive, hvordan udpegningerne i høringsmaterialet ligger i forhold til din jord. Du kan også pege på Naturrådets rapport, der henstiller til kommunerne kun at udpege arealer, hvor lodsejer har sagt ja til en udpegning. Du finder de 6 udpegede områder som er i forhøring nu her (markeret med pink skravering)

3. skridt: Udpegningernes betydning for din ejendom
Her kan du beskrive, hvordan du tror, at udpegningerne påvirker din ejendom i fremtiden. Konsekvenser kan eksempelvis være

  • Gennemførelse af naturprojekter på egen eller andres jord kan indskrænke muligheder for at drive husdyrproduktion fremadrettet, fordi der vil opstå beskyttet natur.

  • Arealer til fødevareproduktion går tabt. Det gælder i høj grad for de arealer på lerjord, som giver rigtig god økonomi, men som er udpeget som ”potentielle økologiske forbindelser”, til dels på baggrund af forkerte udpegningerne i amternes tid
  • Økonomien fra ejendommens drift bliver dårligere
  • Følgeskader: Kreditværdighed, handelsværdi
  • Særlige lokale forhold, der ikke taler for at anvende arealerne til naturformål fremadrettet

4. skridt: Afrunding
Du kan afslutte ved at påpege, at du er imod en udpegning, og forventer at blive kontaktet af kommunen, hvis den måtte ønske at opretholde udpegninger på din ejendom. Derudover kan du påpege at du på baggrund af byrådets beslutning i december 2019, havde forventet at der havde været en direkte dialog og faglig validering af udpegningen på dine arealer, som du var stillet i udsigt.

5. skridt – husk navn og adresse

Andreas Höll

Natur- og Planteavlskonsulent 48225249 20474828 anh@agrovid.dk
andreas höll
natur- og planteavlskonsulent
48225249
20474828
anh@agrovid.dk

vejledning til høringssvar

dit høringssvar
overskrift: bemærkninger til grønt danmarkskort frederikssund kommune – idefase december 2020

1. skridt: beskriv din ejendom
beskriv kort din ejendom, altså f.eks. hvor stor den er, hvordan arealerne anvendes og bedriften er opbygget (fx: der drives planteproduktion, arealet er bortforpagtet; eller: jeg driver jorden med planteavl og har en griseproduktion; eller: gården har specialiseret sig på …).

2. skridt: udpegningerne i forhold til din ejendom
du kan evt. beskrive, hvordan udpegningerne i høringsmaterialet ligger i forhold til din jord. du kan også pege på naturrådets rapport, der henstiller til kommunerne kun at udpege arealer, hvor lodsejer har sagt ja til en udpegning. du finder de 6 udpegede områder som er i forhøring nu her (markeret med pink skravering)

3. skridt: udpegningernes betydning for din ejendom
her kan du beskrive, hvordan du tror, at udpegningerne påvirker din ejendom i fremtiden. konsekvenser kan eksempelvis være

  • gennemførelse af naturprojekter på egen eller andres jord kan indskrænke muligheder for at drive husdyrproduktion fremadrettet, fordi der vil opstå beskyttet natur.

  • arealer til fødevareproduktion går tabt. det gælder i høj grad for de arealer på lerjord, som giver rigtig god økonomi, men som er udpeget som ”potentielle økologiske forbindelser”, til dels på baggrund af forkerte udpegningerne i amternes tid
  • Økonomien fra ejendommens drift bliver dårligere
  • følgeskader: kreditværdighed, handelsværdi
  • særlige lokale forhold, der ikke taler for at anvende arealerne til naturformål fremadrettet

4. skridt: afrunding
du kan afslutte ved at påpege, at du er imod en udpegning, og forventer at blive kontaktet af kommunen, hvis den måtte ønske at opretholde udpegninger på din ejendom. derudover kan du påpege at du på baggrund af byrådets beslutning i december 2019, havde forventet at der havde været en direkte dialog og faglig validering af udpegningen på dine arealer, som du var stillet i udsigt.

5. skridt – husk navn og adresse

[contact-person contact_id="5248"]


https://nola.dk/contact/andreas-holl/