fbpx
Skip to main content

Vedtægter for Nordsjællands Landboforening

Foreningens vedtægter blev senest revideret ved generalforsamlingen i marts 2021.
De gældende vedtægter kan hentes som PDF fil her

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Nordsjællands Landboforening med hjemsted i Hillerød Kommune.

Formål

§ 2

Foreningens formål er at:

–          varetage medlemmernes landbrugsfaglige og erhvervspolitiske interesser

–          være synlig i den lokale landbrugspolitiske debat

–          understøtte medlemmernes sociale og kollegiale interesser

–          fremme medlemmernes omdømme i det omgivende samfund

Nordsjælland Landboforening driver rådgivningsvirksomhed, hvis formål er at fremme medlemmernes indtjenings- og udviklingsmuligheder.

Tilhørsforhold

§ 3

Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer.

 

Medlemmer

§ 4

Enhver person, som anerkender foreningens formål og vedtægter i øvrigt, kan optages som medlem.

Som aktive medlemmer optages personer, der er ejere eller brugere af landbrugsejendomme, disses ægtefæller, driftsledere eller andre, der deler ejer- eller brugerfællesskab.

Bestyrelsen kan dispensere herfor og optage personer, der ikke opfylder kriterierne.

Som interessemedlem kan optages andre personer, medarbejdere, virksomheder og foreninger med naturlig tilknytning til landbruget.

Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Indmeldelse og udmeldelse af foreningen sker gennem foreningens sekretariat. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udløbet af et kalenderår.

Et medlem kan ekskluderes af foreningen ved bestyrelsesbeslutning. Dette forudsætter at vedkommende handler på en sådan måde, at det på afgørende vis strider mod foreningens formål og at vedkommendes forbliven som medlem vil være krænkende for den almene retsopfattelse.

For at bestyrelsens eksklusionsbeslutning er gyldig kræves, at det pågældende medlem har været indkaldt til forhandling med bestyrelsen pr. anbefalet brev. Det ekskluderede medlem kan dog indbringe sagen for generalforsamlingen til endelig afgørelse.

Kontingent

§ 5

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og opkræves hvert år inden udgangen af februar måned.

 Er kontingentet ikke betalt inden generalforsamlingens afholdelse samme år fortaber medlemmet sine rettigheder.

I øvrigt henvises til foreningens hjemmeside om medlemsfordele.

Generalforsamlingen

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed. Generalforsamlingen kan, hvor andet ikke er vedtægtsmæssigt fastslået, ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer- blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldige beslutninger i alle de af foreningens anliggender, som omfattes af generalforsamlingens dagsorden.


Alle medlemmer har ret til at deltage i forhandlinger på generalforsamlingen.


Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Skriftlig eller digital afstemning skal foretages, såfremt dirigenten, et flertal i foreningsbestyrelsen eller mindst 25 % af de deltagende kræver det. Personvalg til foreningsbestyrelsen skal altid foretages ved skriftlig forslag og skriftlig eller digital afstemning. Forslag til personvalg forudsætter accept fra vedkommende. Dirigenten kan kræve, at medlemmer, som ønsker at deltage i generalforsamlingens afstemninger, dokumenterer deres medlemskab.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Nordsjælland.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 10 % af foreningens aktive medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden over for formanden stiller krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden for en måned efter kravets fremsættelse.

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel.

 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ved valg, oplysning om hvilke personer, der er på valg.

Digital generalforsamling.

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling eller en kombination af fremmøde og digital generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

 

§ 8

Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og en dirigent. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen. Der udarbejdes skriftligt referat over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, og dette referat underskrives af dirigenten.

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning om foreningsvirksomheden

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår

5. Beretning fra Rådgivningsvirksomheden

6. Forhandling om bestyrelsens beretning og godkendelse af regnskabet

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg i henhold til vedtægternes § 10

9. Eventuelt

For at opnå valg kræves, at den pågældende har opnået absolut flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer – blanke stemmer medregnes ikke).

Hvis mere end 2 personer stiller op til samme post og ingen opnår absolut flertal ved første afstemning, foretages en ekstra afstemning mellem de 2 kandidater, som har opnået flest stemmer i første omgang.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest den 31. januar.

§ 9

Generalforsamlingen kan beslutte at henlægge afgørelsen i sager vedr. specielle områder inden for foreningen til bestyrelsen.

Ledelse

§ 10

Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 9 valgte medlemmer, der vælges for toårige perioder, og foreningsbestyrelsen er sammensat således:

– 1 formand (vælges i lige år)

– 1 næstformand (vælges i ulige år)

– 6 frit valgte medlemmer (3 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år)

– 1 medlem valgt af og blandt rådgivningsselskabets medarbejdere.

 

 Der vælges desuden for en etårig periode:

 1. suppleant

 2. suppleant

 

Direktøren for Rådgivningsselskabet er medlem af bestyrelsen uden stemmeret

Alle valg foregår på generalforsamlingen bortset fra de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der vælges på personaleforeningens generalforsamling.

 

Bestyrelsen

§ 11

Bestyrelsen vælger en sekretær. Sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen. 

§ 12

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer under ansvar over for generalforsamlingen afgørelse i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed.

§ 13

Bestyrelsen kan (jfr. Forretningsordenen) nedsætte stående udvalg til under ansvar over for bestyrelsen at behandle løbende sager eller nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

§ 14

Bestyrelsen udpeger foreningens delegerede til Landbrug & Fødevarers delegeretmøde.

§ 15

Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre foreninger under Landbrug & Fødevarer og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf. Desuden kan bestyrelsen indgå samarbejdsaftale med andre virksomheder og selskaber, indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, med det formål at styrke og varetage medlemmernes interesser.

§ 16

Bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til at give pant i foreningens ejendom.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller ved dennes forfald af næstformanden.

Ved optagelse af lån eller låneomlægning og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 17

Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, når vedkommende finder det fornødent, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse skal normalt ske skriftligt og med mindst 8 dages varsel. Der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens beslutninger. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 18

Bestyrelsen konstituerer sig senest 21 dage efter generalforsamlingen.

Såfremt formanden afgår inden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen næstformanden som formand, indtil nyvalg kan foretages på næstfølgende ordinære generalforsamling. I tilfælde af formandens forfald konstituerer bestyrelsen ligeledes næstformanden til at fungere i formandens sted.

Såfremt næstformanden afgår inden valgperiodens udløb konstituerer bestyrelsen ud fra sin midte en næstformand indtil nyvalg kan foretages på næstfølgende ordinære generalforsamling.

Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten for resten af valgperioden. 

§ 19

Bestyrelsens formand og næstformand kan i enighed meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over foreningens driftskonti ved foreningens løbende ind- og udbetalinger.

Indkøbs- og finansieringsforening

§ 20

Under foreningens område er oprettet en indkøbs- og finansieringsforening i henhold til de til enhver tid gældende normalvedtægter for indkøbs- og finansieringsforeninger under Landbrug & Fødevarer, der sammen med vedtægterne for landsudvalget gælder som tillæg til foreningens vedtægter. Indkøbs- og finansieringsforeningen ledes af en bestyrelse, som udpeges efter gældende regler i nævnte forenings vedtægter.

Hæftelse

§ 21

Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

 

Regnskab og revision

§ 22

Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt, statsautoriseret revisor.

Revisoren er på valg hvert år. Revisionen skal være afsluttet senest den 28. februar.

Gaver

§ 23

Såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et nærmere angivet formål, som stemmer med foreningens formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det omfang, gavens størrelse kan tilgodese det angivne formål.

 

Voldgift

§ 24

Tvistigheder mellem foreningens medlemmer og foreningen afgøres endeligt af en voldgiftsret på 3 medlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger 1 medlem og vedkommende medlem eller medlemsgruppe ligeledes 1 medlem. Rettens tredje medlem er den stedlige civildommer, som er rettens formand.

Såfremt enten foreningen eller et medlem ikke inden 14 dage efter at have modtaget opfordring til at udpege et medlem til voldgiftsretten har gjort dette, udpeges denne voldgiftsmand af den anden part. Voldgiftsretten skal træde sammen til sit første møde senest 14 dage efter, at samtlige medlemmer er udpeget af retten. Hver af parterne skal have anledning til at afgive 2 skriftlige indlæg til sagens forberedelse. Til hvert indlægs udarbejdelse gives en frist på 3 uger. Herefter afholdes en mundtlig forhandling under anvendelse af almindelige retsplejeprincipper. Voldgiftsretten afsiger sin kendelse senest 14 dage efter den mundtlige forhandlings afslutning. Kendelsen kan i almindelighed ikke indankes for domstolene.

 

Vedtægtsændringer og ophør

§ 25

Forslag til vedtægtsændringer kan optages på generalforsamlingens dagsorden i henhold til § 7 og § 8. Et forslag til vedtægtsændringer kan først træde i kraft, når det er vedtaget enslydende på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

Generalforsamling nr. 2 bortfalder, hvis vedtægtsændringen er vedtaget på første generalforsamling med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer medregnes ikke.

 

Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed, og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning fra to tredjedel af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Sammenlægning med anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme, kan med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den anden forening, der sker sammenlægning med, samtidig godkendes.

Ved foreningens totale ophør kan foreningens ejendele ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter beslutning på den sidst afholdte generalforsamling anvendes til gavn for landbruget.

Ikrafttræden

§ 26

Disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter og er endelig vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen den 24. marts 2021 og træder i kraft straks.

 

 

VIL DU VIDE MERE?

Helena P. Sørensen

Forenings- og kommunikationskonsulent 48225243 29406525 hps@agrovi.dk
helena p. sørensen
forenings- og kommunikationskonsulent
48225243
29406525
hps@agrovi.dk

placehodler

vedtægter for nordsjællands landboforening

foreningens vedtægter blev senest revideret ved generalforsamlingen i marts 2021.
de gældende vedtægter kan hentes som pdf fil her

navn og hjemsted

§ 1

foreningens navn er nordsjællands landboforening med hjemsted i hillerød kommune.

formål

§ 2

foreningens formål er at:

-          varetage medlemmernes landbrugsfaglige og erhvervspolitiske interesser

-          være synlig i den lokale landbrugspolitiske debat

-          understøtte medlemmernes sociale og kollegiale interesser

-          fremme medlemmernes omdømme i det omgivende samfund

nordsjælland landboforening driver rådgivningsvirksomhed, hvis formål er at fremme medlemmernes indtjenings- og udviklingsmuligheder.

tilhørsforhold

§ 3

foreningen er medlem af landbrug & fødevarer.

 

medlemmer

§ 4

enhver person, som anerkender foreningens formål og vedtægter i øvrigt, kan optages som medlem.

som aktive medlemmer optages personer, der er ejere eller brugere af landbrugsejendomme, disses ægtefæller, driftsledere eller andre, der deler ejer- eller brugerfællesskab.

bestyrelsen kan dispensere herfor og optage personer, der ikke opfylder kriterierne.

som interessemedlem kan optages andre personer, medarbejdere, virksomheder og foreninger med naturlig tilknytning til landbruget.

Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

indmeldelse og udmeldelse af foreningen sker gennem foreningens sekretariat. udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udløbet af et kalenderår.

et medlem kan ekskluderes af foreningen ved bestyrelsesbeslutning. dette forudsætter at vedkommende handler på en sådan måde, at det på afgørende vis strider mod foreningens formål og at vedkommendes forbliven som medlem vil være krænkende for den almene retsopfattelse.

for at bestyrelsens eksklusionsbeslutning er gyldig kræves, at det pågældende medlem har været indkaldt til forhandling med bestyrelsen pr. anbefalet brev. det ekskluderede medlem kan dog indbringe sagen for generalforsamlingen til endelig afgørelse.

kontingent

§ 5

medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og opkræves hvert år inden udgangen af februar måned.

 er kontingentet ikke betalt inden generalforsamlingens afholdelse samme år fortaber medlemmet sine rettigheder.

i øvrigt henvises til foreningens hjemmeside om medlemsfordele.

generalforsamlingen

§ 6

generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed. generalforsamlingen kan, hvor andet ikke er vedtægtsmæssigt fastslået, ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer- blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldige beslutninger i alle de af foreningens anliggender, som omfattes af generalforsamlingens dagsorden.


alle medlemmer har ret til at deltage i forhandlinger på generalforsamlingen.


kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

skriftlig eller digital afstemning skal foretages, såfremt dirigenten, et flertal i foreningsbestyrelsen eller mindst 25 % af de deltagende kræver det. personvalg til foreningsbestyrelsen skal altid foretages ved skriftlig forslag og skriftlig eller digital afstemning. forslag til personvalg forudsætter accept fra vedkommende. dirigenten kan kræve, at medlemmer, som ønsker at deltage i generalforsamlingens afstemninger, dokumenterer deres medlemskab.

§ 7

ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i nordsjælland.

ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 10 % af foreningens aktive medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden over for formanden stiller krav herom. den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden for en måned efter kravets fremsættelse.

såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel.

 

indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ved valg, oplysning om hvilke personer, der er på valg.

digital generalforsamling.

bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling eller en kombination af fremmøde og digital generalforsamling.

bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

 

§ 8

generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og en dirigent. dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen. der udarbejdes skriftligt referat over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, og dette referat underskrives af dirigenten.

på den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget:

1. valg af stemmetællere

2. valg af dirigent

3. bestyrelsens beretning om foreningsvirksomheden

4. fremlæggelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår

5. beretning fra rådgivningsvirksomheden

6. forhandling om bestyrelsens beretning og godkendelse af regnskabet

7. behandling af indkomne forslag

8. valg i henhold til vedtægternes § 10

9. eventuelt

for at opnå valg kræves, at den pågældende har opnået absolut flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer – blanke stemmer medregnes ikke).

hvis mere end 2 personer stiller op til samme post og ingen opnår absolut flertal ved første afstemning, foretages en ekstra afstemning mellem de 2 kandidater, som har opnået flest stemmer i første omgang.

forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest den 31. januar.

§ 9

generalforsamlingen kan beslutte at henlægge afgørelsen i sager vedr. specielle områder inden for foreningen til bestyrelsen.

ledelse

§ 10

foreningen ledes af en bestyrelse. bestyrelsen består af 9 valgte medlemmer, der vælges for toårige perioder, og foreningsbestyrelsen er sammensat således:

- 1 formand (vælges i lige år)

- 1 næstformand (vælges i ulige år)

- 6 frit valgte medlemmer (3 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år)

- 1 medlem valgt af og blandt rådgivningsselskabets medarbejdere.

 

 der vælges desuden for en etårig periode:

 1. suppleant

 2. suppleant

 

direktøren for rådgivningsselskabet er medlem af bestyrelsen uden stemmeret

alle valg foregår på generalforsamlingen bortset fra de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der vælges på personaleforeningens generalforsamling.

 

bestyrelsen

§ 11

bestyrelsen vælger en sekretær. sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen. 

§ 12

bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer under ansvar over for generalforsamlingen afgørelse i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed.

§ 13

bestyrelsen kan (jfr. forretningsordenen) nedsætte stående udvalg til under ansvar over for bestyrelsen at behandle løbende sager eller nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

§ 14

bestyrelsen udpeger foreningens delegerede til landbrug & fødevarers delegeretmøde.

§ 15

bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre foreninger under landbrug & fødevarer og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf. desuden kan bestyrelsen indgå samarbejdsaftale med andre virksomheder og selskaber, indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, med det formål at styrke og varetage medlemmernes interesser.

§ 16

bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. den er tillige bemyndiget til på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til at give pant i foreningens ejendom.

foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller ved dennes forfald af næstformanden.

ved optagelse af lån eller låneomlægning og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 17

bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, når vedkommende finder det fornødent, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. indkaldelse skal normalt ske skriftligt og med mindst 8 dages varsel. der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens beslutninger. i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 18

bestyrelsen konstituerer sig senest 21 dage efter generalforsamlingen.

såfremt formanden afgår inden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen næstformanden som formand, indtil nyvalg kan foretages på næstfølgende ordinære generalforsamling. i tilfælde af formandens forfald konstituerer bestyrelsen ligeledes næstformanden til at fungere i formandens sted.

såfremt næstformanden afgår inden valgperiodens udløb konstituerer bestyrelsen ud fra sin midte en næstformand indtil nyvalg kan foretages på næstfølgende ordinære generalforsamling.

såfremt et medlem af bestyrelsen afgår inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten for resten af valgperioden. 

§ 19

bestyrelsens formand og næstformand kan i enighed meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over foreningens driftskonti ved foreningens løbende ind- og udbetalinger.

indkøbs- og finansieringsforening

§ 20

under foreningens område er oprettet en indkøbs- og finansieringsforening i henhold til de til enhver tid gældende normalvedtægter for indkøbs- og finansieringsforeninger under landbrug & fødevarer, der sammen med vedtægterne for landsudvalget gælder som tillæg til foreningens vedtægter. indkøbs- og finansieringsforeningen ledes af en bestyrelse, som udpeges efter gældende regler i nævnte forenings vedtægter.

hæftelse

§ 21

foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

 

regnskab og revision

§ 22

regnskabsåret er kalenderåret. bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt, statsautoriseret revisor.

revisoren er på valg hvert år. revisionen skal være afsluttet senest den 28. februar.

gaver

§ 23

såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et nærmere angivet formål, som stemmer med foreningens formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det omfang, gavens størrelse kan tilgodese det angivne formål.

 

voldgift

§ 24

tvistigheder mellem foreningens medlemmer og foreningen afgøres endeligt af en voldgiftsret på 3 medlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger 1 medlem og vedkommende medlem eller medlemsgruppe ligeledes 1 medlem. rettens tredje medlem er den stedlige civildommer, som er rettens formand.

såfremt enten foreningen eller et medlem ikke inden 14 dage efter at have modtaget opfordring til at udpege et medlem til voldgiftsretten har gjort dette, udpeges denne voldgiftsmand af den anden part. voldgiftsretten skal træde sammen til sit første møde senest 14 dage efter, at samtlige medlemmer er udpeget af retten. hver af parterne skal have anledning til at afgive 2 skriftlige indlæg til sagens forberedelse. til hvert indlægs udarbejdelse gives en frist på 3 uger. herefter afholdes en mundtlig forhandling under anvendelse af almindelige retsplejeprincipper. voldgiftsretten afsiger sin kendelse senest 14 dage efter den mundtlige forhandlings afslutning. kendelsen kan i almindelighed ikke indankes for domstolene.

 

vedtægtsændringer og ophør

§ 25

forslag til vedtægtsændringer kan optages på generalforsamlingens dagsorden i henhold til § 7 og § 8. et forslag til vedtægtsændringer kan først træde i kraft, når det er vedtaget enslydende på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

generalforsamling nr. 2 bortfalder, hvis vedtægtsændringen er vedtaget på første generalforsamling med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. blanke og ugyldige stemmer medregnes ikke.

 

forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed, og med mindst 14 dages mellemrum. til vedtagelse af ophør kræves tilslutning fra to tredjedel af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

sammenlægning med anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme, kan med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den anden forening, der sker sammenlægning med, samtidig godkendes.

ved foreningens totale ophør kan foreningens ejendele ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter beslutning på den sidst afholdte generalforsamling anvendes til gavn for landbruget.

ikrafttræden

§ 26

disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter og er endelig vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen den 24. marts 2021 og træder i kraft straks.

 

 

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="4710"]

https://nola.dk/contact/helena-p-soerensen/