fbpx

Vedtægter for Nordsjællands Landboforening

Foreningens vedtægter blev senest revideret ved generalforsamlingen i marts 2015.
De gældende vedtægter kan hentes som PDF fil her

Navn og hjemsted

§ 1
Foreningens navn er Nordsjællands Landboforening med hjemsted i Hillerød Kommune.

Formål

§ 2
Foreningens formål er at:

 • varetage medlemmernes landbrugsfaglige og erhvervspolitiske interesser
 • være synlig i den lokale landbrugspolitiske debat.
 • understøtte medlemmernes sociale og kollegiale interesser
 • fremme medlemmernes omdømme i det omgivende samfund

Nordsjælland Landboforening driver rådgivningsvirksomhed, hvis formål er at fremme medlemmernes
indtjenings- og udviklingsmuligheder.

Tilhørsforhold

§ 3
Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer.

Medlemmer

§ 4
Enhver person, som anerkender foreningens formål og vedtægter i øvrigt, kan optages som medlem.
Som aktive medlemmer optages personer, der er ejere eller brugere af landbrugsejendomme, disses
ægtefæller, driftsledere eller andre der deler ejer- eller brugerfællesskab med bopæl inden for Region
Hovedstaden. Har personerne bopæl uden for Region Hovedstanden optages de som regionsmedlemmer.
Bestyrelsen kan dispensere herfor og optage personer, der ikke opfylder kriterierne.
Som interessemedlem kan optages andre personer, medarbejdere, virksomheder og foreninger med
naturlig tilknytning til landbruget.
Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
Indmeldelse og udmeldelse af foreningen sker gennem foreningens sekretariat. Udmeldelse skal ske
skriftligt med mindst en måneds varsel til udløbet af et kalenderår.
Et medlem kan ekskluderes af foreningen ved bestyrelsesbeslutning. Dette forudsætter at vedkommende
handler på en sådan måde, at det på afgørende vis strider mod foreningens formål og at vedkommendes
forbliven som medlem vil være krænkende for den almene retsopfattelse.
For at bestyrelsens eksklusionsbeslutning er gyldig kræves, at det pågældende medlem har været indkaldt
til forhandling med bestyrelsen pr. anbefalet brev. Det ekskluderede medlem kan dog indbringe sagen for
generalforsamlingen til endelig afgørelse.

Kontingent

§ 5
Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og opkræves hvert år inden udgangen af februar
måned.
Er kontingentet ikke betalt inden generalforsamlingens afholdelse samme år fortaber medlemmet sine
rettigheder.
I øvrigt henvises til foreningens hjemmeside om medlemsfordele.

Generalforsamlingen

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for
foreningens virksomhed. Generalforsamlingen kan, hvor andet ikke er vedtægtsmæssigt fastslået, ved
absolut flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer- blanke stemmer medregnes ikke) træffe
gyldige beslutninger i alle de af foreningens anliggender, som omfattes af generalforsamlingens dagsorden.
Alle medlemmer har ret til at give møde på generalforsamlingen og deltage i forhandlinger.
Kun aktive medlemmer og regionsmedlemmer har stemmeret og er valgbare. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt dirigenten, et flertal i foreningsbestyrelsen eller mindst 25 % af
de fremmødte kræver det. Personvalg til foreningsbestyrelsen skal altid foretages ved skriftligt forslag og
skriftlig afstemning. Forslag til personvalg forudsætter accept fra vedkommende. Dirigenten kan kræve, at
medlemmer, som ønsker at deltage i generalforsamlingens afstemninger, dokumenterer deres
medlemskab.

§ 7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Nordsjælland.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 10 % af foreningens aktive
medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden over for formanden stiller krav herom. Den
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden for en måned efter kravets fremsættelse.
Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages
varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ved valg, oplysning om hvilke personer, der er på valg.

§ 8
Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og en dirigent. Dirigenten afgør, om
generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse
af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen.
Der udarbejdes skriftligt referat over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, og dette referat
underskrives af dirigenten.

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning om foreningsvirksomheden
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår
 5. Beretning fra Rådgivningsvirksomheden
 6. Forhandling om bestyrelsens beretning og godkendelse af regnskabet
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg i henhold til vedtægternes § 10
 9. Eventuelt

For at opnå valg kræves, at den pågældende har opnået absolut flertal (over halvdelen af de afgivne,
gyldige stemmer – blanke stemmer medregnes ikke).
Hvis mere end 2 personer stiller op til samme post og ingen opnår absolut flertal ved første afstemning,
foretages en ekstra afstemning mellem de 2 kandidater, som har opnået flest stemmer i første omgang.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt indleveres
til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest den 31. januar.

§ 9
Generalforsamlingen kan beslutte at henlægge afgørelsen i sager vedr. specielle områder inden for
foreningen til bestyrelsen.

Ledelse

§ 10
Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 9 valgte medlemmer, der vælges for toårige
perioder, og foreningsbestyrelsen er sammensat således:

 • 1 formand (vælges i lige år)
 • 1 næstformand (vælges i ulige år)
 • 6 frit valgte medlemmer (3 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år)
 • 1 medlem valgt af og blandt rådgivningsselskabets medarbejdere.

Der vælges desuden for en etårig periode:

 • 1. suppleant
 • 2. suppleant

Direktøren for Rådgivningsselskabet er medlem af bestyrelsen uden stemmeret
Alle valg foregår på generalforsamlingen bortset fra de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der
vælges på personaleforeningens generalforsamling.

Bestyrelsen

§ 11
Bestyrelsen vælger en sekretær. Sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen.

§ 12
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer under ansvar over for generalforsamlingen
afgørelse i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed.

§ 13
Bestyrelsen kan (jfr. Forretningsordenen) nedsætte stående udvalg til under ansvar over for bestyrelsen at
behandle løbende sager eller nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

§ 14
Bestyrelsen udpeger foreningens delegerede til Landbrug & Fødevarers delegeretmøde.

§ 15
Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre foreninger under Landbrug & Fødevarer og vælge
repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf. Desuden kan bestyrelsen indgå samarbejdsaftale med andre
virksomheder og selskaber, indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, med det
formål at styrke og varetage medlemmernes interesser.

§ 16
Bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til på foreningens
vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til at give pant i foreningens ejendom.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller ved dennes forfald af næstformanden.
Ved optagelse af lån eller låneomlægning og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 17
Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, når vedkommende finder det fornødent, eller når
mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse skal normalt ske skriftligt og med
mindst 8 dages varsel. Der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens beslutninger. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 18
Bestyrelsen konstituerer sig senest 21 dage efter generalforsamlingen.
Såfremt formanden afgår inden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen næstformanden som
formand, indtil nyvalg kan foretages på næstfølgende ordinære generalforsamling. I tilfælde af formandens
forfald konstituerer bestyrelsen ligeledes næstformanden til at fungere i formandens sted.
Såfremt næstformanden afgår inden valgperiodens udløb konstituerer bestyrelsen ud fra sin midte en
næstformand indtil nyvalg kan foretages på næstfølgende ordinære generalforsamling.
Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten for resten af
valgperioden.

§ 19
Bestyrelsens formand og næstformand kan i enighed meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere
over foreningens driftskonti ved foreningens løbende ind- og udbetalinger.

Indkøbs- og finansieringsforening

§ 20
Under foreningens område er oprettet en indkøbs- og finansieringsforening i henhold til de til enhver tid
gældende normalvedtægter for indkøbs- og finansieringsforeninger under Landbrug & Fødevarer, der
sammen med vedtægterne for landsudvalget gælder som tillæg til foreningens vedtægter. Indkøbs- og
finansieringsforeningen ledes af en bestyrelse, som udpeges efter gældende regler i nævnte forenings
vedtægter.

Hæftelse

§ 21
Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens
gæld.

Regnskab og revision

§ 22
Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt
regnskab for foreningen. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.
Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt, statsautoriseret revisor.
Revisoren er på valg hvert år. Revisionen skal være afsluttet senest den 28. februar.

Gaver

§ 23
Såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et nærmere angivet formål, som stemmer med
foreningens formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det omfang, gavens størrelse kan tilgodese det
angivne formål.

Voldgift

§ 24
Tvistigheder mellem foreningens medlemmer og foreningen afgøres endeligt af en voldgiftsret på 3
medlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger 1 medlem og vedkommende medlem eller medlemsgruppe
ligeledes 1 medlem. Rettens tredje medlem er den stedlige civildommer, som er rettens formand.
Såfremt enten foreningen eller et medlem ikke inden 14 dage efter at have modtaget opfordring til at
udpege et medlem til voldgiftsretten har gjort dette, udpeges denne voldgiftsmand af den anden part.
Voldgiftsretten skal træde sammen til sit første møde senest 14 dage efter, at samtlige medlemmer er
udpeget af retten. Hver af parterne skal have anledning til at afgive 2 skriftlige indlæg til sagens
forberedelse. Til hvert indlægs udarbejdelse gives en frist på 3 uger. Herefter afholdes en mundtlig
forhandling under anvendelse af almindelige retsplejeprincipper. Voldgiftsretten afsiger sin kendelse senest
14 dage efter den mundtlige forhandlings afslutning. Kendelsen kan i almindelighed ikke indankes for
domstolene.

Vedtægtsændringer og ophør

§ 25
Forslag til vedtægtsændringer kan optages på generalforsamlingens dagsorden i henhold til § 7 og § 8. Et
forslag til vedtægtsændringer kan først træde i kraft, når det er vedtaget enslydende på 2 efter hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Generalforsamling nr. 2 bortfalder, hvis vedtægtsændringen er vedtaget på første generalforsamling med
mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer medregnes ikke.
Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der
er indkaldt i dette øjemed, og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning
fra to tredjedel af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Sammenlægning med anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme, kan med
generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den
anden forening, der sker sammenlægning med, samtidig godkendes.
Ved foreningens totale ophør kan foreningens ejendele ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter
beslutning på den sidst afholdte generalforsamling anvendes til gavn for landbruget.

Ikrafttræden

§ 26
Disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter og er endelig vedtaget efter de hidtil
gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen den 25. marts 2015 og træder i kraft straks.

VIL DU VIDE MERE?

Helena P. Sørensen

Forenings- og kommunikationskonsulent 48225243 29406525 hps@agrovi.dk
helena p. sørensen
forenings- og kommunikationskonsulent
48225243
29406525
hps@agrovi.dk

placehodler

vedtægter for nordsjællands landboforening

foreningens vedtægter blev senest revideret ved generalforsamlingen i marts 2015.
de gældende vedtægter kan hentes som pdf fil her

navn og hjemsted

§ 1
foreningens navn er nordsjællands landboforening med hjemsted i hillerød kommune.

formål

§ 2
foreningens formål er at:

 • varetage medlemmernes landbrugsfaglige og erhvervspolitiske interesser
 • være synlig i den lokale landbrugspolitiske debat.
 • understøtte medlemmernes sociale og kollegiale interesser
 • fremme medlemmernes omdømme i det omgivende samfund

nordsjælland landboforening driver rådgivningsvirksomhed, hvis formål er at fremme medlemmernes
indtjenings- og udviklingsmuligheder.

tilhørsforhold

§ 3
foreningen er medlem af landbrug & fødevarer.

medlemmer

§ 4
enhver person, som anerkender foreningens formål og vedtægter i øvrigt, kan optages som medlem.
som aktive medlemmer optages personer, der er ejere eller brugere af landbrugsejendomme, disses
ægtefæller, driftsledere eller andre der deler ejer- eller brugerfællesskab med bopæl inden for region
hovedstaden. har personerne bopæl uden for region hovedstanden optages de som regionsmedlemmer.
bestyrelsen kan dispensere herfor og optage personer, der ikke opfylder kriterierne.
som interessemedlem kan optages andre personer, medarbejdere, virksomheder og foreninger med
naturlig tilknytning til landbruget.
Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
indmeldelse og udmeldelse af foreningen sker gennem foreningens sekretariat. udmeldelse skal ske
skriftligt med mindst en måneds varsel til udløbet af et kalenderår.
et medlem kan ekskluderes af foreningen ved bestyrelsesbeslutning. dette forudsætter at vedkommende
handler på en sådan måde, at det på afgørende vis strider mod foreningens formål og at vedkommendes
forbliven som medlem vil være krænkende for den almene retsopfattelse.
for at bestyrelsens eksklusionsbeslutning er gyldig kræves, at det pågældende medlem har været indkaldt
til forhandling med bestyrelsen pr. anbefalet brev. det ekskluderede medlem kan dog indbringe sagen for
generalforsamlingen til endelig afgørelse.

kontingent

§ 5
medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og opkræves hvert år inden udgangen af februar
måned.
er kontingentet ikke betalt inden generalforsamlingens afholdelse samme år fortaber medlemmet sine
rettigheder.
i øvrigt henvises til foreningens hjemmeside om medlemsfordele.

generalforsamlingen

§ 6
generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for
foreningens virksomhed. generalforsamlingen kan, hvor andet ikke er vedtægtsmæssigt fastslået, ved
absolut flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer- blanke stemmer medregnes ikke) træffe
gyldige beslutninger i alle de af foreningens anliggender, som omfattes af generalforsamlingens dagsorden.
alle medlemmer har ret til at give møde på generalforsamlingen og deltage i forhandlinger.
kun aktive medlemmer og regionsmedlemmer har stemmeret og er valgbare. der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
skriftlig afstemning skal foretages, såfremt dirigenten, et flertal i foreningsbestyrelsen eller mindst 25 % af
de fremmødte kræver det. personvalg til foreningsbestyrelsen skal altid foretages ved skriftligt forslag og
skriftlig afstemning. forslag til personvalg forudsætter accept fra vedkommende. dirigenten kan kræve, at
medlemmer, som ønsker at deltage i generalforsamlingens afstemninger, dokumenterer deres
medlemskab.

§ 7
ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i nordsjælland.
ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 10 % af foreningens aktive
medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden over for formanden stiller krav herom. den
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden for en måned efter kravets fremsættelse.
såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages
varsel.
indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ved valg, oplysning om hvilke personer, der er på valg.

§ 8
generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og en dirigent. dirigenten afgør, om
generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse
af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen.
der udarbejdes skriftligt referat over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, og dette referat
underskrives af dirigenten.

på den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget:

 1. valg af stemmetællere
 2. valg af dirigent
 3. bestyrelsens beretning om foreningsvirksomheden
 4. fremlæggelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår
 5. beretning fra rådgivningsvirksomheden
 6. forhandling om bestyrelsens beretning og godkendelse af regnskabet
 7. behandling af indkomne forslag
 8. valg i henhold til vedtægternes § 10
 9. eventuelt

for at opnå valg kræves, at den pågældende har opnået absolut flertal (over halvdelen af de afgivne,
gyldige stemmer – blanke stemmer medregnes ikke).
hvis mere end 2 personer stiller op til samme post og ingen opnår absolut flertal ved første afstemning,
foretages en ekstra afstemning mellem de 2 kandidater, som har opnået flest stemmer i første omgang.
forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt indleveres
til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest den 31. januar.

§ 9
generalforsamlingen kan beslutte at henlægge afgørelsen i sager vedr. specielle områder inden for
foreningen til bestyrelsen.

ledelse

§ 10
foreningen ledes af en bestyrelse. bestyrelsen består af 9 valgte medlemmer, der vælges for toårige
perioder, og foreningsbestyrelsen er sammensat således:

 • 1 formand (vælges i lige år)
 • 1 næstformand (vælges i ulige år)
 • 6 frit valgte medlemmer (3 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år)
 • 1 medlem valgt af og blandt rådgivningsselskabets medarbejdere.

der vælges desuden for en etårig periode:

 • 1. suppleant
 • 2. suppleant

direktøren for rådgivningsselskabet er medlem af bestyrelsen uden stemmeret
alle valg foregår på generalforsamlingen bortset fra de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der
vælges på personaleforeningens generalforsamling.

bestyrelsen

§ 11
bestyrelsen vælger en sekretær. sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen.

§ 12
bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer under ansvar over for generalforsamlingen
afgørelse i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed.

§ 13
bestyrelsen kan (jfr. forretningsordenen) nedsætte stående udvalg til under ansvar over for bestyrelsen at
behandle løbende sager eller nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

§ 14
bestyrelsen udpeger foreningens delegerede til landbrug & fødevarers delegeretmøde.

§ 15
bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre foreninger under landbrug & fødevarer og vælge
repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf. desuden kan bestyrelsen indgå samarbejdsaftale med andre
virksomheder og selskaber, indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, med det
formål at styrke og varetage medlemmernes interesser.

§ 16
bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. den er tillige bemyndiget til på foreningens
vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til at give pant i foreningens ejendom.
foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller ved dennes forfald af næstformanden.
ved optagelse af lån eller låneomlægning og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 17
bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, når vedkommende finder det fornødent, eller når
mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. indkaldelse skal normalt ske skriftligt og med
mindst 8 dages varsel. der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens beslutninger. i tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 18
bestyrelsen konstituerer sig senest 21 dage efter generalforsamlingen.
såfremt formanden afgår inden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen næstformanden som
formand, indtil nyvalg kan foretages på næstfølgende ordinære generalforsamling. i tilfælde af formandens
forfald konstituerer bestyrelsen ligeledes næstformanden til at fungere i formandens sted.
såfremt næstformanden afgår inden valgperiodens udløb konstituerer bestyrelsen ud fra sin midte en
næstformand indtil nyvalg kan foretages på næstfølgende ordinære generalforsamling.
såfremt et medlem af bestyrelsen afgår inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten for resten af
valgperioden.

§ 19
bestyrelsens formand og næstformand kan i enighed meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere
over foreningens driftskonti ved foreningens løbende ind- og udbetalinger.

indkøbs- og finansieringsforening

§ 20
under foreningens område er oprettet en indkøbs- og finansieringsforening i henhold til de til enhver tid
gældende normalvedtægter for indkøbs- og finansieringsforeninger under landbrug & fødevarer, der
sammen med vedtægterne for landsudvalget gælder som tillæg til foreningens vedtægter. indkøbs- og
finansieringsforeningen ledes af en bestyrelse, som udpeges efter gældende regler i nævnte forenings
vedtægter.

hæftelse

§ 21
foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. medlemmerne hæfter ikke for foreningens
gæld.

regnskab og revision

§ 22
regnskabsåret er kalenderåret. bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt
regnskab for foreningen. regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.
regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt, statsautoriseret revisor.
revisoren er på valg hvert år. revisionen skal være afsluttet senest den 28. februar.

gaver

§ 23
såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et nærmere angivet formål, som stemmer med
foreningens formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det omfang, gavens størrelse kan tilgodese det
angivne formål.

voldgift

§ 24
tvistigheder mellem foreningens medlemmer og foreningen afgøres endeligt af en voldgiftsret på 3
medlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger 1 medlem og vedkommende medlem eller medlemsgruppe
ligeledes 1 medlem. rettens tredje medlem er den stedlige civildommer, som er rettens formand.
såfremt enten foreningen eller et medlem ikke inden 14 dage efter at have modtaget opfordring til at
udpege et medlem til voldgiftsretten har gjort dette, udpeges denne voldgiftsmand af den anden part.
voldgiftsretten skal træde sammen til sit første møde senest 14 dage efter, at samtlige medlemmer er
udpeget af retten. hver af parterne skal have anledning til at afgive 2 skriftlige indlæg til sagens
forberedelse. til hvert indlægs udarbejdelse gives en frist på 3 uger. herefter afholdes en mundtlig
forhandling under anvendelse af almindelige retsplejeprincipper. voldgiftsretten afsiger sin kendelse senest
14 dage efter den mundtlige forhandlings afslutning. kendelsen kan i almindelighed ikke indankes for
domstolene.

vedtægtsændringer og ophør

§ 25
forslag til vedtægtsændringer kan optages på generalforsamlingens dagsorden i henhold til § 7 og § 8. et
forslag til vedtægtsændringer kan først træde i kraft, når det er vedtaget enslydende på 2 efter hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
generalforsamling nr. 2 bortfalder, hvis vedtægtsændringen er vedtaget på første generalforsamling med
mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. blanke og ugyldige stemmer medregnes ikke.
forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der
er indkaldt i dette øjemed, og med mindst 14 dages mellemrum. til vedtagelse af ophør kræves tilslutning
fra to tredjedel af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
sammenlægning med anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme, kan med
generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den
anden forening, der sker sammenlægning med, samtidig godkendes.
ved foreningens totale ophør kan foreningens ejendele ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter
beslutning på den sidst afholdte generalforsamling anvendes til gavn for landbruget.

ikrafttræden

§ 26
disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter og er endelig vedtaget efter de hidtil
gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen den 25. marts 2015 og træder i kraft straks.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="4710"]

https://nola.dk/contact/helena-p-soerensen/