(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Din ejendoms og råderet

Ejendomsretten er ukrænkelig, hvilket i korte vendinger betyder, at din ejendoms- og råderet ikke må indskrænkes uden kompensation! Nordsjællands Landboforening varetager foreningens og medlemmernes interesser overfor alle relevante offentlige myndigheder ved bl.a.  Vand- og naturplanlægning, Miljø- og klimaindsatser  som aktuel f.eks. udpegning af Boringsnære BeskyttelsesOmråder (BNBO),  kommuneplanlægning, råstofplanlægning, fredningssager, nationalparkplanlægning mm.

 • Grønt Danmarkskort i Frederikssund

  Grønt Danmarkskort i Frederikssund er i høring frem til den 25. oktober 2019. Udpegningerne omfatter mange værdifulde landbrugsarealer, som er i omdrift. Høringssvaret skal indsendes til: planteamet@frederikssund.dk eller pr brev til: Frederikssund kommune By  og Landskab Planteamet Torvet 2 3600 Frederikssund Hjælp til høringssvar: Nordsjællands Landboforening afholder tillige et servicemøde på torsdag den 17. oktober kl. 16 – 18 i mødelokalet hos Brd. Ewers. Her vil vi give en fælles introduktion til høringssvarene, herefter vil…

  Læs mere

 • Mange bekymrede lodsejere i Horns Herred samlet til møde om naturudpegninger

  80 bekymrede lodsejere i Horns Herred samlet til stort møde om naturudpegninger på landbrugsjord   Der var lagt i kakkelovnen overfor Frederikssund Kommune, da henved 80 landmænd fra Horns Herred var mødt frem tirsdag aften til et møde om de naturudpegninger til Grønt Danmarkskort. Det Grønne Danmarkskort og de mange udpegninger til naturområder og potentielle økologiske forbindelser, som er lagt hen over god produktionsjord, var baggrunden for at Nordsjællands Landboforening i al hast og i…

  Læs mere

 • Lodsejermøde om Naturudpegninger på Landbrugsjord i Frederikssund kommune

  Invitation til lodsejermøde den 8. oktober 2019, kl. 17 – 19.30 i  mødelokalet hos Brd. Ewers, HC-vej 8, 4050 Skibby Frederikssund Kommune har sendt et oplæg til ”Grønt Danmarkskort” og særlige naturbeskyttelsesområder” i høring. Høringsfrist er den 25. oktober 2019. Udpegningerne af naturområder og områder til økologiske forbindelser danner grundlag for kommunens aktivitet i de næste mange år. Udpegningerne er vist på billedet for en del af kommunen. Nordsjællands Landboforening inviterer til et møde, hvor…

  Læs mere

 • Opfordring til kommunerne: fokusér på frivillighed og dialog

  Opfordring til kommunerne: Fokusér på frivillighed og dialog ved udpegning af arealer til naturudvikling Af formand Lars Jonsson, Nordsjællands Landboforening ”Naturrådet lægger stor vægt på, at enhver udpegning for at udvikle naturen på private arealer skal gennemføres via dialog og ad frivillighedens vej. Vi vurderer, at vores forslag bidrager til at skabe grundlag for en fremtidig balanceret planlægning, hvor der skabes gode rammer for udvikling af natur og erhverv”.  Med disse ord afslutter det lokale…

  Læs mere

 • HØRING: Vandløb i vandplanerne – Afgrænsningen af små vandløb er i høring nu og frem til 25. januar!

  HØRING: Vandløb i vandplanerne - Afgrænsningen af små vandløb er i høring nu og frem til 25. januar! Der er lagt op til, at kun ca. 1.000 km små vandløb skal tages ud af vandplanerne. Det er vigtigt at melde ind nu, hvis man mener, at små vandløb på ens arealer er fejlagtigt taget med – dvs. hvis de er flade, smalle, gravede eller har ringe økologisk potentiale. Hvis ingen eller kun få kommer med…

  Læs mere

 • L&F går i retten med sag fra Egedal

  Sagen om forbud mod brug og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler i et område ved Bjellekær Kildeplads i Egedal Kommune lander nu i retten. Læs mere her  

  Læs mere

 • Dybt overraskende udfald af klage over pesticidforbud i Egedal Kommune

  I dag er Miljø- og Fødevareklagenævnet kommet med en afgørelse i en meget principiel sag fra Egedal Kommune, hvor kommunen har udstedt forbud mod brug af pesticider i et BoringsNærtBeskyttelsesOmråde (BNBO). Afgørelsen går imod landbrugets interesser og betyder, at Egedal havde ret til at udstede påbud mod brug af pesticider alene fordi der er fundet rester af gamle, nu udfasede midler. Nordsjællands Landboforening og Landboforeningen Gefion frygter konsekvenserne. I juni 2016 udstedte Egedal Kommune påbud…

  Læs mere

 • Har du § 3 registrerede naturtyper på din ejendom?

  Bachelorstuderende og deltidsansat  ved Agrovi Videncenter Kristina Cederborg søger landmænd, som vil medvirke  i en konsekvensanalyse af Naturbeskyttelseslovens § 3 registrerede naturtyper på landbrugsjord. Konsekvensanalysen indgår i den afsluttende bacheloropgave op Kristinas studie. Opgaven skal belyse og afdække hvilke konsekvenser naturtyperne/registreringerne kan have på bedriftens økonomi og fremtidsudsigter. Har du mulighed for at bruge 10 -15 minutter af din tid på at udfylde spørgeskemaet vedr. NBL § 3 arealer på din jord, vil det det…

  Læs mere

 • Næsten 13 års arbejde har sikret frivilligheden

  Nationalparken Kongernes Nordsjælland fik onsdag den 31. august grønt lys af af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og forligskredsen bag nationalparkloven. Formand for Nordsjællands Landboforening udtrykker tilfredshed med at foreningens medlemmer som lodsejere selv kan bestemme, om de ønsker at lade jord indgå i nationalparken eller ej.     Læs pressemeddelelsen her .  

  Læs mere

 • Naturpark Mølleåen

  4 kommuner (Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø) har fremlagt ”forslag til Naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017- 2021”. Forslaget er udarbejdet af Naturparkens Venner, Danmarks Naturfredningsforening samt Naturstyrelsen og omfatter ca. 50 km2 (5000 ha), hvoraf halvdelen er skove og søer. Der er en del landbrugsarealer beliggende i Naturparken og i forslaget nævnes, at udviklingen af Naturparken alene er afhængig af frivillige aftaler med lodsejerne. Produktion og afsætning af lokale fødevarer omtales som et potentiale til…

  Læs mere